Forespørgsel

Så snart du sender en tilbudsforespørgsel til os, går vi det igennem. Normalt vil du modtage et tilbud inden for 5 arbejdsdage. I tilfælde af tvivl vil vi kontakte dig og det kan så tage endnu et par dage, før du kan få dit tilbud.

 

Information/systemgranskning*

Vi præsenterer certificeringsprocessen nærmere for Jer og gennemfører en granskning af din dokumentation.

* Aktiviteten er frivillig og ikke et krav for at blive certificeret

 

 Præaudit*

Præaudit er en audit under virkelige former. Her kan I blandt andet se, hvor langt Jeres virksomhed er kommet og hvor stort et gab der er tilbage inden certificering.

* Aktiviteten er frivillig og ikke et krav for at blive certificeret

 

Dokumentgransning*

Vores auditor gransker Jeres dokumentation og skriver en kort rapport.

* Aktiviteten er frivillig og ikke et krav for at blive certificeret

 

 Certificeringsaudit (ledelsessystemer)

Nu gennemfører vi en omfattende gennemgang af selskabets ledelsessystem, rapporterer uoverensstemmelser og giver anbefaling til certificering.

 

Certificeringen gennemførs i to etaper.

I det første trin, verificerer vi relevante dele af ledelsessystemet forud for anden fase. Eksempler på dette kan være, at forretningsprocesser er beskrevet, eller at der er mål og handlingsplaner, der er knyttet til politikerne.

I trin to, kontrollerer vi, i det omfang det er relevant, følgende i styringssystemet: at der er taget handling på identificerede afvigelser fra trin et, at ansvar og beføjelser er beskrevet, at ledelsessystemet er effektivt og efterleves dvs. processer, procedurer, overvågning, måling, rapportering og analyse af forretningsfunktioner , interne audits og ledelsensevalueringen er afsluttet, rutinen til identificering af gældende krav og lovgivning.

 

Korrigerende handlinger

Efter certificeringenaudit skal eventuelle uoverensstemmelser håndteres inden for tre måneder. Den ledende auditor kan beslutte, at det er nok med skriftlig dokumentation af at en handling (et referat, certifikat, etc.) indsendes, eller kræve et såkaldt opfølgningsaudit, dvs. et opfølgende besøg.

 

Beslutning

Vi beslutter om der kan udstedes certifikatet, hvilket sker når alle uoverensstemmelser korrigeret og godkendt. Så længe der er tilbageværende uoverensstemmelser kan vi ikke udstede certifikater.

 

Certifikat

Certifikatet er normalt gyldigt i tre år. Det er udstedt på dansk i et eksemplar. Ønsker I certifikater på andre sprog, større størrelse eller måske bare flere kopier, kan dette gøres mod et mindre gebyr.

 

Opfølgningsbesøg

Vi foretager opfølgningsbesøg 1 eller 2 gange årligt afhængig af virksomhedens størrelse og hvor godt systemet kører.

For ledelsessystemer foretager der efter 3 år en re-certificering.

 

Anvendelse af certificeringsmærke

I må gerne bruge vore samarbejdspartneres certificerings mærker på hjemmesiden, brevpapir, brochurer, etc., til klart at vise, at I har et certificeret ledelsessystem. Den konsekvente brug af disse certificeringsmærker bidrager til at styrke tilliden til din virksomhed.

Certificeringmærker i digital eller trykt form må ikke ændres i farve, form eller indhold.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om brugen af vores certificeringsmærker.

 

Ændring i certifikatets omfang

Hvis Jeres virksomhed bliver ændret i formål eller fokus således at dette påvirker de aktiviteter, der er beskrevet i certifikatet, skal I underrette os skriftligt. Baseret på de oplysninger, besluttes, hvilke foranstaltninger der er behov for; for eksempel, om en ny audit er nødvendig eller om der kan gives anbefaling til at der udstedes  nye certifikater. I beslutningsdokumentationen anføres årsagen til opdateringen.

 

Konsekvenser af suspension eller tilbagekaldelse

Suspension af certifikatet, kan blive aktuel af forskellige årsager, som vurderes fra sag til sag. Suspension af certifikatet kan også ske hvis eventuel gæld ikke er afviklet inden for 30 dage efter fakturaens forfaldsdato.

Certifikatet kan suspenderes i højst seks måneder, så skal en ny certificeringsaudit udføres. For at få certifikatet tidligere, skal en opfølgnings revision foretages.

Så længe certifikatet er suspenderet må det ikke anvendes i dokumentation, brochurer, hjemmeside eller lignende.

 

Tilbagekaldelse af certifikatet vil være muligt, hvis:

  •            kunden ikke ønsker at fortsætte samarbejdet
  •            certifikatet er brugt uhensigtsmæssigt
  •            kunden ikke giver angang til at udføre kontraktmæssige audits
  •            afvigelser er ikke korrigeret i tide
  •            certificeringsmærke bruges uhensigtsmæssigt
  •            virsomheden ikke informere os om eventuelle ændringer, der forringer certifikat status og gyldighed
  •            kunden er gået konkurs eller ophør af aktivitet
  •            gæld til Consors ikke er afviklet inden for 60 dage efter fakturaens forfaldsdato.

Efter certifikatet er suspenderet kan det ikke længere anvendes i dokumentation, brochurer, hjemmeside eller lignende, og eventuel CE mærkning foretaget efter suspensionsdato er ugyldig.

Vi meddeler relevante myndigheder, at Jeres certifikat er ikke længere gyldigt.

 

 

Kontakt os i dag på telefon +45 3360 7650 - eller på mail: info@consors.dk